PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Research in Plant Disease10.5423/rpd.2021.27.4.1492021274149-154Environment-Friendly Control of Cucumber Downy Mildew Using Chlorine DioxideByung-Ryun Kim, Soo-Sang Hahm, Mi-Kyung Kwon, Yun-Jeong Kim, Woon-Seop Kim, Jeong-Young Song, Sang-Keun Oh, Jung-Il Juhttp://online-rpd.org/upload/pdf/RPD-2021-27-4-149.pdf, http://online-rpd.org/journal/view.php?doi=10.5423/RPD.2021.27.4.149, http://online-rpd.org/upload/pdf/RPD-2021-27-4-149.pdf
Physics Procedia10.1016/j.phpro.2012.05.130201233743-750Study on the Methods of Detecting Cucumber Downy Mildew Using Hyperspectral Imaging TechnologyYouwen Tian, Lin Zhanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1875389212014435?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1875389212014435?httpAccept=text/plain
Phytoparasitica10.1007/s12600-018-0702-62018465689-704Control of cucumber downy mildew with novel fungicidal mixtures of OxathiapiprolinYigal Cohen, Avia E. Rubin, Mariana Galperinhttp://link.springer.com/article/10.1007/s12600-018-0702-6/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12600-018-0702-6.pdf, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12600-018-0702-6.pdf
Journal of Phytopathology10.1111/j.1439-0434.2012.01926.x20121609469-474A Study on the Overwintering of Cucumber Downy Mildew Oospores in ChinaYan-ju Zhang, Zi-jing Pu, Zhi-wei Qin, Xiu-yan Zhou, Dong Liu, Li-ting Dai, Wen-bo Wanghttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fj.1439-0434.2012.01926.x, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/j.1439-0434.2012.01926.x/fullpdf
Frontiers of Agriculture in China10.1007/s11703-008-0061-z200823317-320rDNA-ITS sequence analysis of pathogens of cucumber downy mildew and cucumber powdery mildewNa Wang, Yajun Ma, Cuiyun Yang, Guanghui Dai, Zhezhi Wanghttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11703-008-0061-z.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s11703-008-0061-z/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11703-008-0061-z
10.21203/rs.3.rs-41473/v12020Identification of novel loci and candidate genes for cucumber downy mildew resistance using GWASXiaoping Liu, Hongwei Lu, Panna Liu, Han Miao, Zifu Yan, Yuling Bai, Xingfang Gu, Shengping Zhanghttps://www.researchsquare.com/article/rs-41473/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-41473/v1.html
Vegetable crops of Russia10.18619/2072-9146-2018-5-95-972018595-97NEW PARTHENOCARPIC CUCUMBER HYBRIDS TOLERANT TO DOWNY MILDEWA. Yu. Obruchkovhttps://www.vegetables.su/jour/article/viewFile/640/525
Horticulturae10.3390/horticulturae8050410202285410Biological Control of the Cucumber Downy Mildew Pathogen Pseudoperonospora cubensisZhanbin Sun, Shufan Yu, Yafeng Hu, Yanchen Wenhttps://www.mdpi.com/2311-7524/8/5/410/pdf
Plants10.3390/plants912165920209121659Identification of Novel Loci and Candidate Genes for Cucumber Downy Mildew Resistance Using GWASXiaoping Liu, Hongwei Lu, Panna Liu, Han Miao, Yuling Bai, Xingfang Gu, Shengping Zhanghttps://www.mdpi.com/2223-7747/9/12/1659/pdf
Horticulture, Environment, and Biotechnology10.1007/s13580-011-0049-02011524422-426Dominant variance has an important role in downy mildew resistance in cucumberJamal-Ali Olfati, Habibollah Samizadeh, Gholam-Ali Peyvast, S. Akbar Khodaparast, Babak Rabieihttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13580-011-0049-0.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s13580-011-0049-0/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s13580-011-0049-0