PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Journal of Phytopathology10.1111/j.1439-0434.2011.01840.x201115911-12767-772Arabidopsis is Susceptible to Rice stripe virus InfectionsFeng Sun, Xia Yuan, Tong Zhou, Yongjian Fan, Yijun Zhouhttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fj.1439-0434.2011.01840.x, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/j.1439-0434.2011.01840.x/fullpdf
Virus Genes10.1007/s11262-014-1051-22014483566-569Transgenic rice expressing rice stripe virus NS3 protein, a suppressor of RNA silencing, shows resistance to rice blast diseaseGentu Wu, Jiaoyu Wang, Yong Yang, Bo Dong, Yanli Wang, Guochang Sun, Chengqi Yan, Fei Yan, Jianping Chenhttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11262-014-1051-2.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s11262-014-1051-2/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11262-014-1051-2
Molecular Plant10.1093/mp/sst158201474691-708Interaction between Rice stripe virus Disease-Specific Protein and Host PsbP Enhances Virus SymptomsLingfang Kong, Jianxiang Wu, Lina Lu, Yi Xu, Xueping Zhouhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1674205214606742?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1674205214606742?httpAccept=text/plain
Plant Biotechnology Journal10.1111/j.1467-7652.2010.00571.x201094503-512Targeting specific genes for RNA interference is crucial to the development of strong resistance to Rice stripe virusTakumi Shimizu, Eiko Nakazono-Nagaoka, Tamaki Uehara-Ichiki, Takahide Sasaya, Toshihiro Omurahttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fj.1467-7652.2010.00571.x, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/j.1467-7652.2010.00571.x/fullpdf
Science News10.2307/4017849199214216261Gene-Spliced Rice Resists Stripe VirusC. Ezzellhttp://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.2307%2F4017849, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2307/4017849
Chinese Science Bulletin10.1007/bf02900559200146211819-1822Subcellular localization of the stripe disease-specific protein encoded by rice stripe virus (RSV) in its vector, the small brown planthopper,Laodelphax striatellusAizhong Wu, Yan Zhao, Zhicai Qu, Daleng Shen, Chongguang Pan, Deming Suhttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF02900559.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/BF02900559/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF02900559
Virus Research10.1016/j.virusres.2015.03.010201520310-19Functional comparison of RNA silencing suppressor between the p5 protein of rice grassy stunt virus and the p3 protein of rice stripe virusOsamu Netsu, Akihiro Hiraguri, Tamaki Uehara-Ichiki, Ken Komatsu, Takahide Sasayahttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0168170215001288?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0168170215001288?httpAccept=text/plain
Journal of Phytopathology10.1111/j.1439-0434.2010.01737.x20101593159-164Inheritance and Mechanism of Resistance to Rice Stripe Disease in cv. Zhendao 88, a Chinese Rice CultivarTong Zhou, Scot C. Nelson, John S. Hu, Lei Wang, Yongjian Fan, Zhaobang Cheng, Yijun Zhouhttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fj.1439-0434.2010.01737.x, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/j.1439-0434.2010.01737.x/fullpdf
Rice Science10.1016/s1672-6308(13)60158-42013206383-390Detection, Occurrence, and Survey of Rice Stripe and Black-Streaked Dwarf Diseases in Zhejiang Province, ChinaHeng-mu ZHANG, Hua-di WANG, Jian YANG, Michael J ADAMS, Jian-ping CHENhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1672630813601584?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1672630813601584?httpAccept=text/plain
Virus Genes10.1007/s11262-005-1798-62005312211-221Detection and Localization of Rice stripe virus Gene Products In VivoDelin Liang, Zhicai Qu, Xiangqiang Ma, Roger Hullhttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11262-005-1798-6.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s11262-005-1798-6/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11262-005-1798-6